Toret Fio

Dokumentace pluginu

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Toret CZ s.r.o., IČ 06717934 se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou – email: info@toret.cz, telefon: 723 580 207
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce nezpracovává žádné osobní údaje, vzhledem k povaze těchto stránek, kdy se jedná o demo e-shop, sloužící pouze pro prezentaci funkčnosti pluginu z nabídky společnosti.
 2. V případě, že do testovací objednávky poskytnete vaše osobní údaje, jsou uloženy do databáze a po sedmi dnech jsou automaticky vymazány. Nejsou nikde používány a správce s nimi nijak nenakládá.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Správce vaše údaje nijak dále nezpracovává.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje v případě, že takové jsou použity v testovací objednávce
 • po dobu sedmi kalendářních dnů.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce neposkytuje dále vaše osobní data

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.